Disclaimer

Disclaimer:

Ondanks de grote zorg en aandacht die we aan het samenstellen van deze website besteeden, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

Ons kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder onze schriftelijke toestemming.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden.


Klachtenregeling:

AMZO doet er alles aan om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden, te behandelen en te ondersteunen. Ondersteuning wordt, indien mogelijk en wenselijk, ook zo goed mogelijk geboden aan de naaste(n) van de cliënt. Toch kan het voorkomen dat een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is. Als een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is, dan horen wij dat graag zodat wij in de gelegenheid zijn de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren en te leren van klachten of uitingen van ongenoegen. Daarbij, en niet in de minste plaats, kunnen we de ontevredenheid direct en zo goed mogelijk wegnemen. Hierover gaat deze procedure. Hoe klachten van cliënten met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet (JW) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) in een zorgorganisatie behandeld moeten worden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor cliënten met zorg vanuit de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt de Wkkgz niet. Echter bij AMZO is deze klachtenprocedure eveneens van toepassing voor cliënten met zorg vanuit de Wmo. De Jeugdwet stelt een onafhankelijke klachtenfunctionaris (o.a. voor bemiddeling) verplicht. AMZO is aangesloten bij ‘Er is iets misgegaan’, waarbij de klachtenprocedure van Er is iets Misgegaan van toepassing is voor cliënten met zorg vanuit de Jeugdwet. Pas wanneer eerst is gepoogd de klacht intern op te lossen met AMZO is de volgende toegestane stap om extern een melding te maken bij Er is iets Misgegaan.


Werkwijze en verantwoordelijkheden 
Indienen van een klacht of uiting van ongenoegen 
> Een klacht of uiting van ongenoegen kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via email worden geuit. ·Een klacht of uiting van ongenoegen wordt eerst door de klager met de betrokken zorgverlener en/of met de zorg(meldings)coördinator van het wijkteam besproken om te proberen tot een oplossing te komen. 
> Een klacht of uiting van ongenoegen kan (digitaal) via een e-mail bij AMZO ingediend worden via het volgende mailadres: info@am-zo.nl 
> Klachten kunnen na een interne procedure die niet naar tevredenheid is opgelost, vervolgens rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Er Is Iets Misgegaan worden ingediend. 
> De klacht of uiting van ongenoegen wordt, indien van toepassing en wenselijk, schriftelijk ingediend. Bij de formulering van de klacht kan desgewenst ondersteuning gevraagd worden aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Betrokkenen
1. De ontvangst van een schriftelijke klacht of uiting van ongenoegen wordt zo spoedig mogelijk bevestigd, waarna de zorgmanager van AMZO binnen vijf werkdagen contact met de klager opneemt. 
2. De klager dient op de hoogte te worden gebracht van de klachtenregeling waar AMZO bij is aangesloten en de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris die deel uitmaakt van de klachtenregeling. 
3. De zorgmanager maakt een afspraak met de klager en de aangeklaagde om de klacht of uiting van ongenoegen te bespreken en vraagt de zorg(meldings)coördinator van het wijkteam bij dit gesprek aanwezig te zijn. Voorafgaande het gesprek tussen klager en aangeklaagde wordt zo nodig nadere informatie bij de klager of bij de perso(o)n(en) op wie de klacht of uiting van ongenoegen betrekking heeft ingewonnen door de zorgmanager of zorg(meldings)coördinator van het wijkteam. 
4. De zorgmanager en/of zorg(meldings)coördinator analyseren de oorzaak van de klacht of uiting van ongenoegen en nemen of direct maatregelen om het probleem op te lossen en/of de gevolgen te beperken en/of herhaling van het probleem te voorkomen of adviseren en nemen maatregelen (verbetertraject) na overleg met betrokken partijen om het probleem op te lossen en/of de gevolgen te beperken en/of herhaling van het probleem te voorkomen. 

De onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie
Indien een cliënt er onverhoopt met AMZO niet uitkomt dan kan de bemiddeling van de onafhankelijk klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is onderdeel van de klachtenregeling Er Is Iets Misgegegaan waar AMZO bij is aangesloten. Indien een klacht die is ingediend onder de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil. De klager kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg en zich rechtsreeks wenden tot de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie Zorg is te vinden op de website 
www.degeschillencommissiezorg.nl